Ledenconvenant

1. Algemeen

 1. Het lid heeft kennisgenomen van en handelt in overeenstemming met de statuten, het huishoudelijk reglement, het fokreglement en besluiten van de VCPN.
 2. Leden van de VCPN gedragen zich sportief ten opzichte van elkaar en op evenementen in binnen- en buitenland.
 3. Leden van de VCPN laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit over andere leden en liefhebbers, collega fokker(s) en hun fokprodukten.
 4. Honden van leden van de VCPN worden op verantwoorde wijze gehouden met voldoende beweging, goede huisvesting, voeding en sociaal contact.

2. Fokkerij

 1. De fokkerij behoort gericht te zijn op verbetering en in stand houding van de Chodsky Pes. Men behoort alles te doen wat in het vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen tegen te gaan.
 2. Het lid geeft toestemming voor – en zal alle medewerking verlenen aan – het opnemen van de afstamming gegevens en officiële gezondheidsuitslagen van zijn/haar honden in een database en verklaart zich bereid, gevraagd en ongevraagd, tot het verstrekken van bij hem/haar bekende gegevens die van belang kunnen zijn voor de fokkerij. Hij/zij verklaart zich akkoord met de verstrekking van deze gegevens aan belanghebbende derden.
 3. De eigenaar van de fokteef en de eigenaar van de dekreu hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten behoeve van het ras betreffende eerder gebleken problemen en informeren elkaar hierover.
 4. De fokker behoort na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de pup een goed tehuis zal bieden. Pups behoren niet verkocht te worden aan eigenaren die de hond geen adequate opvang en opvoeding kunnen bieden. Pups mogen niet verkocht worden aan een ieder met commerciële oogmerken waarbij het welzijn van de hond zou worden aangetast.
 5. De fokker informeert de aspirant-koper over het ras en begeleidt de aspirant-koper tijdens de opgroeiperiode van de hond. Tevens verschaft hij/zij voldoende informatie over gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van de Chodsky Pes. De fokker wordt geacht zijn puppen te blijven volgen en waar nodig de eigenaren bij te staan met raad en daad.

3. Slotbepalingen

 1. Het niet naleven van het ledenconvenant en/of de in artikel 1 genoemde reglementen zal leiden tot publicatie van de (kennel)naam van de overtreder en de overtreding in het verenigingsorgaan en op de website.
 2. Het niet naleven van het ledenconvenant en/of de in artikel 1 genoemde reglementen kan leiden tot uitsluiting van de VCPN.
 3. In alle gevallen waarin het ledenconvenant niet voorziet, beslist het bestuur.