Fokreglement

1. ALGEMEEN

1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement voor het ras Chodsky Pes beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Chodsky Pes zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de Vereniging Chodsky Pes Nederland.

Inhoudelijke aanpassingen van dit rasspecifiek fokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de VCPN.

1.2. Dit rasspecifiek fokreglement geldt voor alle fokkers van de rasverenging voor de Vereniging Chodsky Pes Nederland.

2. FOKREGELS

2.1. Verwantschap: Wij streven naar een verwantschap van niet meer dan 25 procent met de gekozen combinatie.

2.2. Herhaalcombinaties: De combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is maximaal tweemaal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen: Er geldt geen beperking voor het aantal nesten dat de reu per jaar dan wel in zijn leven voortbrengt. Met de inzet van de reu dient rekening gehouden te worden met de doelstelling het brede fokbeleid.

2.5. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Voor buitenlandse dekreuen is toestemming van het bestuur nodig, tenzij aangetoond kan worden dat zij voldoen aan de dezelfde voorwaarden als de Nederlandse dekreuen.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende dekreuen): Voor KI gelden dezelfde regels als voor een normale dekking en zijn er geen speciale regels van toepassing.

2.8. Kunstmatige inseminatie (sperma van overleden dekreuen): Als een gecertificeerde fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een overleden dekreu, dan gelden daarvoor geen speciale regels.

3. WELZIJNSREGELS

3.1. Minimum leeftijd teef: De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 18 maanden.

3.2. Maximum leeftijd teef: De teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden oud wordt.

3.3. Maximum leeftijd 1e dekking teef: De teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 72 maanden. Boven de leeftijd van 60 maanden wordt geadviseerd de teef door een dierenarts te laten keuren.

3.4. Periodiciteit nesten: De Periode tussen het eerste en tweede nest moet minimaal 12 maanden bevatten.

3.5. Aantal nesten: Een teef mag gedurende haar leven maximaal vijf nesten krijgen.

3.6 Natuurlijk werpen: De geboorte moet plaatsvinden langs de natuurlijke weg. Indien er twee maal een geboorte plaats vindt via keizersnede dan mag de teef niet meer gebruikt worden voor de fokkerij.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek ouderdieren: Gezondheidsonderzoeken van ouderdieren moeten plaatsvinden door een praktiserend dierenarts kleine huisdieren conform de door de VCPN opgestelde gezondheidsregels, Zie hiervoor het fokbeleid.

4.2 Herbeoordeling/heroverweging gezondheidsonderzoek: Indien de eigenaar zich niet kan vinden in uitslag van het gezondheidsonderzoek, kan er een herbeoordeling/heroverweging plaatsvinden. Tot de uitslag van deze herbeoordeling/heroverweging bekend is blijft de gezondheidsuitslag van het eerste onderzoek geldend.

4.3. Verplichte onderzoeken: Op basis van onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren worden onderzocht:

4.3.1 Heupdysplasie: Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op heupdysplasie waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan:

AxA;AxB;AxC enBxB.

4.3.2 Elleboogdysplasie: Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op elleboogdysplasie waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan: ED (Grensgeval ) x ED vrij en ED vrij x ED vrij.

4.4. Epilepsie: Rashonden die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.

4.5. Degeneratieve Myopathie: Er mogen geen lijders van DM gefokt worden.

Ouder  vrij Ouder  drager Ouder  lijder
Ouder  vrij 100% vrije pups 50% vrij/50% drager 100% drager
Ouder   drager 50%vrij/ 50% drager 25% vrij/50% drager/25% lijder 50% drager/50% lijder
Ouder  lijder 100% drager 50% drager/50% lijder 100% lijders

 

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.

6. EXTERIEURREGELS

6.1. Algemeen: Beide ouderdieren dienen aan de rasstandaard van de VCPN te voldoen.

6.2. Kwalificatie: Fokdieren moeten na het behalen van de leeftijd van 12 maanden een fokgeschiktheidsaankeuring georganiseerd door de VCPN hebben ondergaan. Ook moeten zij na het behalen van de leeftijd van 12 maanden op een georganiseerde show de kwalificatie Goed, Zeer Goed of Uitmuntend hebben behaald. De beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd middels een VCPN keurrapport. Deze fokgeschiktheid is definitief als het bestuur uitvoering fokbeleid over alle bescheiden beschikt, pas dan zal voor het fokdier een VCPN Certificaat van Fokgeschiktheid afgegeven worden.

Indien de hond de vereiste kwalificatie niet behaald heeft mag de hond eenmaal voor herbeoordeling worden aangeboden.

Reeds elders aangekeurde fokdieren kunnen om overschrijving van het fokcertificaat vragen. De eerder afgegeven fokgeschiktheid wordt dan door het bestuurslid uitvoering Fokbeleid getoetst. Bij twijfel wordt een herkeuring aangeboden. Deze herkeuring zal bepalen of de eerder afgegeven fokgeschiktheid (welke bij een andere vereniging heeft plaatsgevonden) wordt overgenomen. Bij akkoord wordt er een aangepast VCPN Fokgeschiktheid Certificaat afgegeven.

7. FOKADVIES EN INFO

7.1. Een fokreu of fokteef krijgt, nadat hij/zij aan alle voorwaarden heeft voldaan en alle benodigde gezondheidsonderzoeken zijn afgerond, een VCPN Certificaat van Fokgeschiktheid.

7.2. Om een goede fokadvisering mogelijk te maken is het de verantwoordelijkheid van de Fokker het bestuurslid uitvoering Fokbeleid te informeren over elke voorgenomen combinatie, dekking, drachtigheid en geboorte waarvan een reu of teef in hun eigendom is.

7.3. De fokker verleent medewerking aan een nestbezoek.

7.4. Uiterlijk 6/7 weken na geboorte van het nest verstrekt de fokker schriftelijk de namen en adressen van alle eigenaren en overige gegevens van de pups.

7.5. Bij gegronde twijfel aan de afstamming van een, meerdere of alle honden van een bepaald nest wordt van de fokker verwacht dat deze actief meewerkt aan afstammingscontrole door middel van een DNA onderzoek. Wordt deze twijfel op grond van het onderzoek gegrond verklaard, dan zal de fokker worden belast met de gemaakte kosten, in het andere geval zijn de kosten voor de vereniging.

7.6. Het in artikel 8.2 bedoelde advies wordt binnen een maand na ontvangst met motivering aan de fokker afgegeven.

7.7. Vermelding van een kennel of kennelwebsite in het clubblad of op de website van de vereniging staat alleen open voor leden die fokken onder de vlag van de VCPN.

8. REGELS AFGIFTE PUPS

8.1. Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort.

8.2. Aflevering pups: De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. De pups dienen schoon, voldoende op gewicht en voor de leeftijd goed gesocialiseerd te zijn.

9. PUPINFORMATIE

De pupinformatie is een dienstverlening van de vereniging aan de fokkers met als doel de kopers te informeren dat de fokkers voldaan hebben aan het fokreglement.

9.1. Pupinformatie wordt alleen verstrekt over nesten waarvan aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

9.1.1. Het bestuurslid uitvoering Fokbeleid is door de fokker in het bezit gesteld van de schriftelijke stukken waaruit blijkt dat volledig is voldaan aan dit reglement.

9.1.2. De fokker is op het moment van aanvraag lid van de VCPN.

9.1.3. De fokker heeft voldaan aan zijn verplichtingen samenhangend met dat lidmaatschap.

9.1.4. De door de vereniging vastgestelde kosten voor het verlenen van pupinformatie door de fokker zijn voldaan.

9.2. De dekmelding wordt gepubliceerd tot aan de geboorte van het nest.

9.3. 10 weken na de geboorte gaan de pups automatisch van de pup informatielijst af.

10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

10.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de rasvereniging.

10.2. Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen zal het bestuur van de VCPN zorgen voor aanvulling van dit rasspecifiek fokreglement.

10.3. Door de leden als door het bestuur van de vereniging kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging of van een in de statuten en huishoudelijk reglement van de rasvereniging anders bepaald orgaan of anders bepaalde commissie.

10.4. Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

10.5. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

11. INWERKINGTREDING

11.1. Dit Rasspecifiek Fokreglement treedt in werking op de eerste bestuursvergadering van de VCPN te weten 10 oktober 2013

11.2. De VCPN schouwt dit document regelmatig om het aangepast aan de tijd te houden. Eventuele wijzigingen zullen volgens de statuten en/of het huishoudelijk reglement worden behandeld.